Informācija

 

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi plašākai sabiedrībai sniegt vienkāršu un saprotamu skaidrojumu par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām ievērojot 2017.gada 27.jūnijā pieņemtos Ministru kabineta noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.384). MK noteikumi Nr.384 nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašumā, kuri nav pievienoti sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas).

Informācija

Par aukstā ūdens skaitītāja verifikāciju

Aukstā ūdens skaitītāja verifikācijas termiņš ir 4 gadi.

Informējam par kārtību, kādā veicama aukstā ūdens skaitītāja (-u) pārbaude vai nomaiņa (piedāvājam 4 variantus):

  1. Aukstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret citu pārbaudītu skaitītāju. Nomaiņu veic SIA “Limbažu komunālserviss” (skaitītāja demontāža, montāža, noplombēšana). Demontētais skaitītājs paliek SIA “Limbažu komunālserviss”. Viena skaitītāja nomaiņa sastāda  16.34 EUR, par diviem skaitītājiem  26.10 EUR un par trim skaitītājiem tas sastāda 38.18 EUR saskaņā ar 01.01.2014 kalkulāciju.
  2. Aukstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu skaitītāju. Nomaiņu veic SIA “Limbažu komunālserviss” (skaitītāja demontāža, montāža, noplombēšana). Viena skaitītāja nomaiņa sastāda 28,52 EUR, par diviem skaitītājiem 48,47 EUR un par trim skaitītājiem tas sastāda 65,04 EUR saskaņā ar ­­04.01.2017. kalkulāciju.
  3. Aukstā ūdens skaitītāja pārbaude. Pārbaudi nodrošina pats abonents. SIA                     “Limbažu komunālserviss” veic skaitītāju demontāžu, tā paša skaitītāja montāžu, noplombēšanu. Viena skaitītāja montāža-demontāža sastāda 10,59 EUR, divu skaitītāju montāža-demontāža sastāda 12,82 EUR saskaņā ar 01.01.2014 kalkulāciju.
  4. Abonents iegādājas jaunu aukstā ūdens skaitītāju. SIA “Limbažu komunālserviss” veic iepriekšējā skaitītāja demontāžu, jaunā skaitītāja montāžu, noplombēšanu. Viena skaitītāja montāža-demontāža  sastāda 7,08 EUR, divu skaitītāju montāža-demontāža sastāda 9,29 EUR saskaņā ar 01.01.2014 kalkulāciju.

Kad esat izvēlējušies piemērotāko variantu, lūdzu, veiciet samaksu Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss” kasē (Limbažos, Mūru ielā 17) vai izmantojot bankas pārskaitījumu.

            Ja 2 (divu) mēnešu laikā netiks veikta ūdens skaitītāja (-u) pārbaude, tad par ūdens patēriņu dzīvoklī tiks veikts aprēķins par katru dzīvoklī dzīvojošo (deklarēto) personu pēc SIA „Limbažu komunālserviss” apstiprinātām ūdens patēriņa normām saskaņā ar dzīvokļa labiekārtošanas pakāpi.

Pamatojums: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 09.janvāra Noteikumu Nr.40 „Noteikumi par Valsts meteoroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

            Atgādinām, ka SIA „Limbažu komunālserviss” uzliktās plombas drīkst noņemt un uzlikt tikai SIA „Limbažu komunālserviss” pārstāvis.

 

Kā kļūt par klientu.

Jaunu pieslēgumu izveides kārtība:

1. Potenciālais ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas klients iesniedz pakalpojumu sniedzējam:

  • Iesniegumu par vēlmi pieslēgties ūdensvada un/ vai kanalizācijas maģistrālei;
  • Apliecinošus dokumentus par nekustāmā īpašuma piederību vai nomu ar apbūves tiesībām;
  • Zemes robežu plānu.

2. Pakalpojumu sniedzējs apseko objektu un, ja pieslēgums iespējams, izsniedz tehniskos noteikumus. Tehnisko noteikumu sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas (25,53 EUR) sedz pasūtītājs.

3. Pieslēguma izbūvi par abonenta līdzekļiem var veikt pakalpojuma sniedzējs vai cits licencēts uzņēmums vai sertificēta persona.

4. Atsevišķu maksu par pieslēgumu pakalpojumu sniedzējs neiekasē.

5. Ja pieslēguma izbūvi veic pakalpojuma sniedzējs, iespējams pieslēguma izbūves izmaksas segt pakāpeniski, noslēdzot atbilstošu vienošanos un sastādot maksājumu grafiku tekošā gada ietvaros.

6. Pēc pieslēguma izbūves starp objekta īpašnieku un pakalpojumu sniedzēju tiek noslēgts līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.