Informācija klientiem

Cienījamie, Klienti!
Saskaņā  ar 19.12.2019. Limbažu novada domes lēmumu “Par Limbažu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu komunālserviss” un sabiedrības  ar ierobežotu atbildību “Limbažu siltums” reorganizāciju, pievienojot SIA „Limbažu komunālserviss” uzņēmumam SIA „Limbažu siltums”.
Līdz 30.06.2020., Jūs varat norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem uz  SIA „Limbažu komunālserviss”, vien. reģ.nr. 46603000255, norādītiem norēķinu kontiem. 
AS “SEB banka”
SWIFT kods UNLALV2X
konta Nr. LV68UNLA0013000508001
AS “Luminor bank” 
SWIFT kods RIKOLV2X
konta Nr. LV10RIKO0002013280030
AS “Citadele banka”
SWIFT kods PARXLV22
konta Nr. LV86PARX0012581650001
AS “Swedbank” 
SWIFT kods HABALV22
konta Nr. LV33HABA0551045593788
No 01.07.2020., lūdzam, norēķinus veikt uz SIA „Limbažu siltums”, Reģistrācijas Nr. 40003006715, sekojošiem norēķinu kontiem:
AS "SEB banka"

SWIFT kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7
AS "Citadele banka"
SWIFT kods PARXLV22
Norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1
AS "Luminor Bank"
SWIFT kods RIKOLV2X
Norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5
AS "Swedbank"
SWIFT kods HABALV22
Norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1