Ozolaine

Projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Ozolaines ciemā ”

Līgums Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/034/133

2014. gada 24. februārī SIA " Limbažu komunālserviss " parakstīja līgumu ar Centrālo Finanšu un Līgumu aģeņtūru par projekta " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Ozolaines  ciemā "  ar kopējo kopējo attiecināmo izmaksu summu 499 827.83 euro . . 2014 - 2015 gadā tika veiktas iepirkuma procedūras projektēšanas,  būvdarbu , būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanai. Laikā no 2015. gada 11. maija  līdz 2015. gada septembrim  būvuzņēmējs  SIA “Rubate ” veica  plānotos apakšzemes komunikācijas tīklu izbūvi un rekonstrukcijas darbus,  būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA "Geo Consultants  " , autoruzraudzību saskaņā ar izstrādāto projektu sniedza SIA " Firma L-4  ".

 Būvdarbu rezultātā  tika veikti

Pasākumi kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai

  • artēziskais urbums rekonstrukcija  “Ozolaine” (3,0 l/s);
  • tamponēts esošais un ekspluatācijā neesošais artēziskais urbums.
  • rekonstruēti esošie un izbūvēti jauni  ūdensapgādes cauruļvadi, 1 068.69 m;

Pasākumi  komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanai un  vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai :

  • izbūvēta divas jaunas  kanalizācijas sūkņu stacijas,
  • izbūvēts kanalizācijas spiedvads 291.22 m
  • rekonstruēti esošie  un izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi, 2956,14  m;

SIA “Rubate” rekonstruēja un izbūvēja komunikācijas kopumā 4316.05 km garumā. Būvniecība notikusi Kalnu ,Ābeļu , Bērnudārza, Viļķenes, Nākotnes, Draudzības, Liepu  un Dārza  ielās.

Lai veicinātu mājsaimniecības un komersantu interesi  un paplašinātu iespējas pieslēgties centralizētajiem komunikāciju tīkliem, no 2014. gada decembra ar Limbažu novada domes atbalstu, var pieteikties uz sadzīves kanalizācijas pievada būvniecības izmaksu līdzfinansējumu.