Lādezers

Projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras  attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Lādezera ciemā”

Līgums Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/032/132

2014. gada 24. februārī SIA " Limbažu komunālserviss " parakstīja līgumu ar Centrālo Finanšu un Līgumu aģeņtūru par projekta " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Lādezera ciemā "  ar kopējo kopējo attiecināmo izmaksu summu 499 911.78 euro . 2014 - 2015 gadā tika veiktas iepirkuma procedūras projektēšanas,  būvdarbu , būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanai. Iepirkumu procedūru rezultātā faktiskās attiecināmās izmaksas saglabājot plānoto apjomu samazinājās līdz 387 102.63 euro.  Laikā no 2015. gada 23.februāra līdz 2015. gada 31. jūlijam būvuzņēmējs  SIA “Asse” veica  plānotos apakšzemes komunikācijas tīklu izbūvi un rekonstrukcijas darbus,  būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA "Firma L-4 " , autoruzraudzību saskaņā ar izstrādāto projektu sniedza SIA " ITP " .

Būvdarbu rezultātā  tika veikti

Pasākumi kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai

  • artēziskais urbums rekonstrukcija  “Lādezers” (3,0 l/s);
  • rekonstruēti esošie un izbūvēti jauni  ūdensapgādes cauruļvadi, 1 762.7 m;

Pasākumi  komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanai un  vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai :

  • izbūvēta jauna  kanalizācijas sūkņu stacija;
  • rekonstruēti esošie  un izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi, 1 877.9 m;

SIA “Asse” rekonstruēja un izbūvēja komunikācijas kopumā 3,640 km garumā. Būvniecība notikusi Bērzkalna, Sprīdīšu, Centra, Dīķa, Rītausmas un Skolas ielām.

Lai veicinātu mājsaimniecības interesi  un paplašinātu iespējas pieslēgties centralizētajiem komunikāciju tīkliem, no 2014. gada decembra ar Limbažu novada domes atbalstu, var pieteikties uz sadzīves kanalizācijas pievada būvniecības izmaksu līdzfinansējumu.